1.- Organitza

VEC Cycling & Run

 

2.- Desvinculació pel que fa a Facebook

Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook.

 

3.- Objecte i mecànica del concurs.

Per a poder participar cal estar inscrits a una de les 3 distancies de la Collbaix Trail que es cel·lebrarà el proper 23/12/2018 a Sant Joan de Vilatorrada. Cal formalitzar la inscripció abans del 20/12/2018 a les 23:59. És imprescindible també fer like a la publicació.

Les persones que participin sense estar inscrits no optaran al premi.

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a VEC els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i / o d’imatge que puguin correspondre o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.

 

4.- Durada i Àmbit

La data de finalització serà el 20/12/2018 a les 23:59.

 

5.-Requisits per participar

Podran participar en la Promoció:

– totes les persones físiques majors de 18 anys que estiguin inscrites a la Collbaix Trail i que hagin fer like a la publicació.

No podran participar:

Persones que no estiguin inscrites o que havent formalitzat la inscripció no hagin fet like a la publicació, o hagin formalitzat la inscripció fora del termini establert (20/12/2018 a les 23:59)

 

6.- Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

El guanyador/a serà obtingut mitjançant sorteig entre tots els participants que compleixin els requisits.

Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini de 2 dies des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

 

Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador a la fan page de Facebook de VEC i via correu electrònic, un cop finalitzada la promoció.

Els regals s’hauràn de recollir el dia de la cursa. Si no es poden recollir caldrà comunicar-ho a VEC.

 

7.- Premis

Unes ulleres Oakley

8.- Reserves i limitacions

S’entén, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i / o malintencionats.

 

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

 

VEC queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

 

VEC exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

 

VEC es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.

 

VEC es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

 

Així mateix, VEC com a entitat organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 

9.- Acceptació de les bases.

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, VEC quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.